loader image

Llepolies & Saladures

Un espai on cele­brar la millor gas­tro­no­mia valen­cia­na

Joan Garí

Ha publi­cat més de tren­ta lli­bres de tot tipus des dels any 80. Entre els seus títols s’in­clouen dos volums essen­cials per a enten­dre la gas­tro­no­mia valen­cia­na: La memò­ria del sabor (3i4, 2015) i El rebost per­fec­te (Ona­da, 2017). La seua tas­ca biblio­grà­fi­ca l’ha fet merei­xe­dor de múl­ti­ples pre­mis.

Un espai on cele­brar la millor gas­tro­no­mia

Llepolies & Saladures

Llepolies & Saladures

Joan Garí

Ha publi­cat més de tren­ta lli­bres de tot tipus des dels any 80. Entre els seus títols s’in­clouen dos volums essen­cials per a enten­dre la gas­tro­no­mia valen­cia­na: La memò­ria del sabor (3i4, 2015) i El rebost per­fec­te (Ona­da, 2017). La seua tas­ca biblio­grà­fi­ca l’ha fet merei­xe­dor de múl­ti­ples pre­mis.

Ir a Arriba