Un embotit molt especial: el coent

Joan Garí. Escri­tor. Autor de La memò­ria del sabor.

Tot va come­nçar cap al 1853. En aquell temps un car­nis­ser pro­ce­dent de Caba­nes (Pla­na Alta), de cog­nom Oli­ver, bai­xa­va al mer­cat ambu­lant de Borria­na a ofe­rir els seus pro­duc­tes. Amb els anys els Oli­ver aca­ba­rien esta­­blint-se a la capi­tal de la Pla­na Bai­xa. Hui en dia, la sise­na gene­ra­ció d’aquesta famí­lia de xar­cu­ters regen­ta La Caba­nen­ca, que s’ha fet famo­sa per un embo­tit molt espe­cial: el coent.

El coent és un embo­tit sem­blant a la llon­ga­nis­sa seca o la llon­ga­nis­sa de Pas­qua, però amb un sabor exclu­siu. És un pro­duc­te autòc­ton i ori­gi­nal de Borria­na, que ha estat dis­tin­git com a Mar­ca de Qua­li­tat de la Comu­ni­tat Valen­cia­na. S’elabora amb carn de porc i és la caie­na l’espècie que el dota de la seua carac­te­rís­ti­ca coen­tor (d’ací el nom). La caie­na per als coents s’importa des de Xina, i és una recia­lla estric­ta de la Ruta de la Seda.

La Caba­nen­ca.

A poc a poc, el coent ha anat con­­ve­r­­tint-se en un pro­duc­te habi­tual a les xar­cute­ries més selec­tes del nos­tre país. El res­pon­sa­ble d’això és Vicent Llo­pis Oli­ver, actual pro­pie­ta­ri de La Caba­nen­ca. No és l’única xar­cute­ria de Borria­na que en fa, però sí la més dinà­mi­ca. L’any 2018 ja el van reco­néi­xer per això: el Minis­te­ri d’Indústria, Come­rç i Turis­me li va ator­gar el Pre­mi nacio­nal de Come­rç Inte­rior. Llo­pis asse­gu­ra que era la pri­me­ra vega­da a Espan­ya que aquest pre­mi es con­ce­dia a una xar­cute­ria.

Vicent Llo­pis Oli­ver, pro­pie­ta­ri de La Caba­nen­ca, amb els seus coents.

Pro­duc­te de la inquie­tud de La Caba­nen­ca ara ja es pot tro­bar el coent borria­nenc a les para­des més selec­tes dels mer­cats Cen­tral, de Colom i de Rus­sa­fa de la ciu­tat de Valèn­cia, per exem­ple. Però no és l’únic embo­tit que ela­bo­ren a ca Llo­pis. Els seus blan­quets (ela­bo­rat amb cap de porc i midó de panís i creï­lla), els xoriços, les boti­fa­rres d’arròs o de ceba (la de pa, des­gra­cia­da­ment, ha pas­sat a millor vida) o les pilo­tes són pro­duc­tes deli­ca­tes­sen per a pala­dars molt exi­gents.

Les pilo­tes són unes boles de magre de porc amb pa, ou, pin­yols, sagí i espè­cies que és comú posar a Borria­na a la pae­lla del dia de Nadal. Ha sigut sem­pre així, almenys, a ma casa, tal com con­te en el capí­tol “Pae­lla amb pilo­tes” de La memò­ria del sabor (www.lamemoriadelsabor.com). Done fe, doncs, que les pilo­tes de La Caba­nen­ca estan molt acon­se­gui­des i poden riva­litzar amb qual­se­vol de les ela­bo­ra­des fami­liar­ment.

La para­da de La Caba­nen­ca al Mer­cat de Borria­na

Però Llo­pis no dei­xa de cavil·lejar. La seua carn, que li por­ten de Benas­sal, ja té el cer­ti­fi­cat de Benes­tar Ani­mal, però no és prou. Sap que el futur és l’embotit més natu­ral pos­si­ble. Això impli­ca eli­­mi­­nar-ne els con­ser­vants, els anti­oxi­dants, els esta­bi­litzants i els colo­rants arti­fi­cials. Aques­ta és la bata­lla que lliu­ra ara.

No hi està sol. És un dels impul­sors de l’Asso­cia­ció Coent de Borria­na, s’ha inte­grat en la Ruta del Sabor (pro­pi­cia­da per la Dipu­tació de Cas­te­lló per a pro­mo­ure els pro­duc­tes sin­gu­lars de la zona) i aca­ba de tan­car un acord amb l’empresa Sabo­ri­ta de l’Alt Palàn­cia.

Un detall dels pro­duc­tes de la xar­cute­ria.

Sabo­ri­ta és una empre­sa pro­mo­gu­da pels ger­mans David i Noel Moya des­ti­na­da ini­cial­ment a recu­pe­rar diver­ses hec­tà­rees d’oliveres i ametlers a la seua comar­ca. El seu objec­tiu és man­tin­dre el terri­to­ri, cus­­to­­diar-lo i llui­tar per la sobi­ra­nia ali­men­tà­ria. Des­prés, en una sego­na eta­pa, han come­nçat a comer­cia­litzar con­jun­ta­ment ali­ments sin­gu­lars –a més de l’oli d’oliva i les ametles- de la zona de Cas­te­lló: mel de Mon­ta­ne­jos, ave­lla­nes de Benas­sal, per­nil de Sogorb… I ara, coents de Borria­na.

Aquests pro­duc­tes s’exporten direc­ta­ment a res­tau­rants de Fra­nça o Ale­man­ya amb estre­lla Miche­lin. Amb total segu­re­tat, el pri­mer mos que un comen­sal hi faça a un coent de Borria­na –tal qual o en for­ma de car­­pa­c­­cio- el con­ver­ti­rà en fan per a tota la vida.

Foto de por­ta­da: Vicen­te Llo­pis en Gas­tró­no­ma

Suscríbete al boletín

Noti­cias, crí­ti­cas de res­tau­ran­tes, catas de vinos y acei­tes, etc.