Joan Garí, una firma amb memòria de sabor per a l’Almanaque

L’Alma­na­que Gas­tro­nó­mi­co con­ti­nua incor­po­rant fir­mes a la seua pàgi­na web. Hui volem pre­­se­n­­tar-vos una d’e­lles, com és Joan Garí. Ell fa ja algun temps que col·labora amb la nos­tra publi­ca­ció en el for­mat digi­tal i enca­ra més temps en l’e­di­ció en paper.

Joan Garí (Borria­na, 1965) ha cul­ti­vat dife­rents gène­res lite­ra­ris. Entre els seus lli­bres des­ta­quen La con­ver­sa­ción mural (Pre­mi Fun­des­co d’As­saig, 1994), Un cris­tall habi­tat (Pre­mi de la Crí­ti­ca de l’IIFV, 1999), Viat­ge pel meu país (3i4, 2012), La bale­na blan­ca (Pre­mi de novel·la Joa­not Mar­to­rell, 2009), L’única pas­sió noble (Pre­mi de Narra­ti­va Memo­ria­lís­ti­ca a Beni­car­ló, 2016 i Pre­mi de la Crí­ti­ca AELC, 2017), Cos­mo­po­li­tes amb arrels (2021) o Ser per­so­na. Dia­ri de l’escriptor als 50 anys (2022).

En la seua face­ta perio­dís­ti­ca escriu als dia­ris El País i Ara i al digi­tal La Veu del País Valen­cià. Una part dels seus nom­bro­sos arti­cles de prem­sa estan reco­llits als volums Un ofi­ci del segle (Pre­mi de la Crí­ti­ca AELC, 1999) i Sin dios y sin dia­blo (Alfons el Mag­nà­nim, 2018).

Articles i llibres sobre gastronomia

Por­ta­da del lli­bre “La memò­ria del sabor”.

Sobre gas­tro­no­mia ha escrit nom­bro­sos arti­cles de prem­sa i, espe­cí­fi­ca­ment, dos lli­bres molt espe­cials. La memò­ria del sabor (3i4, 2015) és un reco­rre­gut per la rica gas­tro­no­mia popu­lar valen­cia­na a par­tir de les ensen­yan­ces de la seua cui­na mater­na. En aquest lli­bre se’ns par­la dels arros­sos, les olles, les coques i tot un seguit de recep­tes que expli­quen la posi­ció espe­cial que ocu­pa la cui­na valen­cia­na en tot el món.

El rebost per­fec­te (Edi­to­rial Ona­da, 2017) va obtin­dre el pres­ti­giós guar­dó inter­na­cio­nal Gour­mand World Cook­book Award en 2018. Es trac­ta d’u­na des­crip­ció de la tra­jec­tò­ria i les millors recep­tes del cui­ner Miquel Barre­ra, del res­tau­rant Cal Para­dís (la Vall d’Al­ba), inse­rit en el con­text del riquís­sim rebost de pro­duc­tes de les comar­ques de Cas­te­lló.

Més infor­ma­ció en la web lamemoriadelsabor.com

El seu comp­te en Twit­ter és @Muntanyenc08.

Por­ta­da del lli­bre “El rebost per­fec­te”.

Suscríbete al boletín

Noti­cias, crí­ti­cas de res­tau­ran­tes, catas de vinos y acei­tes, etc.