Arrels de Gata de Gorgos cuina la millor coca

La Coca de Gam­ba amb Ble­da ver­sió Arrels de Gata de Gor­gos realitza­da pel xef Ferrán Giró aju­dat per Vanes­sa Mon­fort va guan­yar el pri­mer pre­mi en l’IV Con­curs Nacio­nal de Coques tra­di­cio­nals i crea­ti­ves “Ciu­tat d’Oliva”. Va obtin­dre els 1.000 euros, a més de l’ex­tra­or­di­na­ri tro­feu com­me­mo­ra­tiu, diplo­ma i reco­nei­xe­ment. El guar­dó va ser lliu­rat pel Pre­si­dent de les Corts Valen­cia­nes Enric More­ra, l’al­cal­des­sa d’O­li­va Yolan­da Bala­guer, el regi­dor de turis­me Kino Cala­fat i el pre­si­dent de AGACO Pepe Cotai­na.

El segon pre­mi va anar a parar al Res­tau­rant Casa Gra­ne­ro de Serra amb Vic­tor Vicen­te Nava­rro al cap­da­vant acom­pan­yat per Móni­ca Nava­rro amb una gran “Coca de la Mata­nça”. Va obtin­dre els 500 pre­mis, tro­feu i diplo­ma. Ho van entre­gar Javier Sol­so­na, Maje Mar­tí­nez i José Manuel López. Men­tre que el ter­cer pre­mi va anar a parar al Forn Sant Josep del Pal­mar amb la seua “Coca de ver­du­res i xoriço a la de La Rio­ja­na”, dotat amb 250 euros, tro­feu i diplo­ma. Vicen­te San­cho, Rafa Soler i Cris­ti­na Figuei­ra van entre­gar el pre­mi.

El pre­mi a la coca més crea­ti­va va ser a parar al res­tau­rant Ven­ta de Posa de La Xara amb Dar­win José Allau­ca al cap­da­vant amb la seua “Coca tru­fa­da de gar­na­che de xoco­la­te, mel­me­la­da de car­ma de cítrics i cebo­llins”. Van lliu­rar el pre­mi Qui­que Dacos­ta i Lluís Pen­ya­fort.

El pre­mi a la coca més adap­ta­da al pro­duc­te de la terra patro­ci­nat per Jasa va anar a parar per a Xavi a la Sal de Xàbia amb la seua “Coca del Riu-Rau” Mar­cos Ramos de JASA i Jor­di Mayor dipu­tat de turis­me van lliu­rar el guar­dó. Quant a les nou esco­les de cui­na el pri­mer pre­mi lliu­rat per Kino Cala­fat va anar a parar al CDT de Dénia, sec­ció de rebos­te­ria, amb la seua mag­ní­fi­ca “Coca de Polp”.

El jurat va ator­gar un esment espe­cial a l’IES Llo­pis Marí de Culle­ra, segon de cui­na i gas­tro­no­mia amb la seua Coca d’albargina amb sala­zó de verat i mel, lliu­rat per Qui­que Dacos­ta i la vice­al­cal­des­sa Ana Morell. “És espe­ra­nça­dor que les esco­les esti­guen al mateix nivell o més que els pro­fes­sio­nals” va dir Dacos­ta.

Els guan­ya­dors del con­curs.

Ambaixador de les Coques d’Oliva

L’Associació Gas­tro­nò­mi­ca Amics dels Cocs d’Oliva va lliu­rar el títol d’Am­bai­xa­dor de les Coques d’O­li­va a David Cotai­na, xef de La Coque­ria d’a­ques­ta loca­li­tat de la Safor. A més tam­bé va entre­gar reco­nei­xe­ments a Cova Mora­les de COMOJU i a Toni Serrano de Comer en Valen­cia pel seu suport per­ma­nent al con­curs des de la pri­me­ra edi­ció.

Un total de 22 res­tau­rants i forns de la Comu­ni­tat Valen­cia­na i Ando­rra van par­ti­ci­par en aquest esde­ve­ni­ment cele­brat en el Cen­tre Poli­va­lent d’a­ques­ta loca­li­tat de la Safor. El jurat va estar for­mat per Qui­que Dacos­ta, Cris­ti­na Figuei­ra, Rafa Soler, José Manuel López, Javier Sol­so­na, Maje Mar­tí­nez, Lluís Pen­ya­fort i Vicen­te San­cho.

Es van entre­gar tam­bé els pre­mis de l’I Con­curs de Coca dolça d’O­li­va. El pri­mer pre­mi va anar a parar a Móni­ca More­ra coca dolça amb pan­ses i anous, men­tre que la sego­na clas­si­fi­ca­da va ser Cha­ro Escri­và amb la coca tra­di­cio­nal a la llan­da i la ter­ce­ra Paqui­ta Car­do­na amb una coca de sucre i cane­lla.

Suscríbete al boletín

Noti­cias, crí­ti­cas de res­tau­ran­tes, catas de vinos y acei­tes, etc.