La Ferradura

Pepe Ripoll, a l’en­tra­da de La Ferra­du­ra.

La conquista de la Patacona

Joan Garí

Escri­tor. Autor de La memò­ria del sabor

Si tens la mar davant, ja tens la mei­tat del nego­ci mun­tat. Això pas­sa amb La Ferra­du­ra, ubi­cat en un encla­va­ment pri­vi­le­giat de la plat­ja de la Pata­co­na, allà on els visi­tants es dei­xen bres­so­lar per la bri­sa d’un Lle­vant suau men­tre el sol els recor­da que la vida pot ser un trà­mit sen­zill, plaen­ter i entre­tin­gut.

Pre­ci­sa­ment a l’origen d’aquest nego­ci, que ara regen­ta el caban­ya­ler Pepe Ripoll, hi ha un humil meren­de­ro plat­ger plan­tat en 1965 a la plat­ja de la Mal­­va-rosa. Des d’aquells fre­gi­tons pri­mi­ge­nis a la moder­ni­tat fun­cio­nal actual de La Ferra­du­ra han pas­sat dèca­des. El món ha can­viat, el turis­me ha can­viat el món, i ara el local, amb capa­ci­tat per a 1.500 per­so­nes (dis­tri­buï­des en 5.400 metres qua­drats), es per­met el luxe de donar de men­jar a 120.000 per­so­nes a l’any. Que està promp­te dit.

El camí fins arri­bar ací no ha sigut fàcil. Quan la Pata­co­na era una plat­ja deser­ta i agra ells ja esta­ven allí. No va ser fins a l’any 2002 que es va ini­ciar la reparcel·lació i urba­nitza­ció de la zona. En 2006 és quan va nài­xer l’actual edi­fi­ci que alber­ga el res­tau­rant. És un lloc net i fun­cio­nal, on el ser­vi­ci és ràpid i la ràtio de comen­sals per cam­brer (tren­ta clients per cada assis­tent) asse­gu­ra una esta­da sen­se dila­cions ni pèr­dues de temps que no siguen bus­ca­des.

Fatxa­da i par­king de La Ferra­du­ra.

El dia con­vin­gut vam apa­ra­ular una fideuà d’ànec i bolets i, men­tre la pre­pa­ra­ven, vam pro­ce­dir amb els entrants. Ens van trau­re unes car­xo­fes amb viei­res, una ensa­la­da i un polp a fei­ra. El polp em va sem­blar molt bo, però les car­xo­fes no eren fres­ques sinó prè­via­ment enva­sa­des i aquest detall –sent una hor­ta­lis­sa enca­ra de tem­po­ra­da– ana­va en detri­ment del sabor glo­bal. Potser és exces­siu dema­nar que un esta­bli­ment amb tan­ta clien­te­la simul­tà­nia siga molt acu­rat en l’origen i el trac­ta­ment dels ingre­dients ali­men­ta­ris, però si se’m per­met un ànim exclu­si­va­ment cons­truc­tiu crec que això millo­ra­ria subs­tan­cial­ment la qua­li­tat glo­bal.

Car­xo­fes amb viei­res.

Polp a fei­ra.

La fideuà, això sí, em va paréi­xer mag­ní­fi­ca, molt millor que els seus arros­sos (que ja conei­xia de visi­tes ante­riors). La vam regar amb un Terras Gau­da (alba­ri­ño de la D.O. Rías Bai­xas) i el món, per un moment, em va sem­blar sin­gu­lar­ment ben fet.

Fideuà d’à­nec i bolets.

De pos­tres vam tas­tar un pas­tís de for­mat­ge molt correc­te i una pan­na cot­ta de mara­cuià finís­si­ma, un autèn­tic des­co­bri­ment.

Quan te’n vas de La Ferra­du­ra, enca­ra amb la línia del mar en la reti­na, creus que mereix la pena tor­nar. Potser millor entre set­ma­na, i no diu­men­ge. Alesho­res pots triar una tau­la en pri­me­ra fila, gau­dir d’un cert silen­ci i acom­pan­yar un bon vi i uns bons pro­duc­tes de la llot­ja amb el pas des­va­gat de la gent pel pas­seig marí­tim i les imper­cep­ti­bles varia­cions de la nuvo­la­da sobre el Medi­te­rra­ni. Hedo­nis­me, en diuen, i jo en soc soci fun­da­dor.

Crò­ni­ca de la visi­ta realitza­da el 21-04-2024


GALERIA DETALLADA:

Suscríbete al boletín

Noti­cias, crí­ti­cas de res­tau­ran­tes, catas de vinos y acei­tes, etc.