Carlos Monsonís (ex NH) es fa càrrec del Morro

Relleu al buc insígnia de la gastronomia borrianenca. Carlos Monsonís (Borriana, 1993) s’ha fet càrrec, des del mes de desembre passat, de la cuina del restaurant El Morro. Amb aquest motiu l’hem entrevistat.

Text i fotos: Joan Garí

Car­los Mon­so­nís és  tèc­nic de grau mit­jà en Cui­na i Gas­tro­no­mia en el CIFP Cos­ta de Azahar i tèc­nic supe­rior de direc­ció de cui­na en el mateix cen­tre del Grau de Cas­te­lló. Ha entrat al res­tau­rant El Morro pre­ce­dit per un gran pres­ti­gi com a cui­ner. De fet, va con­vo­car l’equip del Buris-ana al gener per a ofe­­rir-nos un menú degus­ta­ció de tot el seu savoir-fai­­re, que es va con­cre­tar en un con­junt de plats excel·lents:

Moi­xa­ma, sal­mó i altres salaü­res, torra­de­ta d’anxova amb toma­ta, ensa­la­di­lla de cape­lla­nets i man­don­gui­lla d’abadejo, tot això com a ape­ri­tiu, ser­vit a la terras­sa. Des­prés, a tau­la, ostra valen­cia­na amb lleu­ger esca­betx, tar­tar de coen­tet de Borria­na, lla­gos­tins de llot­ja amb all i pebre i car­xo­fa, i sépia amb boti­fa­rra i els seus talla­rins. Per cul­mi­nar, un  arròs del dia (a elec­ció del xef) de vege­tals, gam­be­ta roja, pol­pet… Final­ment, de pos­tres, un Mun­do (el lle­gen­da­ri gelat local de man­te­cao i flam d’ou recu­pe­rat pel Morro) i un deli­cat pas­tís de for­mat­ge. Tot regat per un vi blanc Culle­rot (Celler del rou­re).

Carlos Monsonís

Car­los Mon­so­nís.

Què tal va ser el pas per l’Es­co­la d’Hos­ta­le­ria de Cas­te­lló?

Va ser una de les millors èpo­ques d’a­quest món gas­tro­nò­mic tan bonic, m’en­can­ta la for­ma­ció, m’en­can­ten les esco­les i aques­ta és de molt de nivell, sem­pre guar­de un bon record de tots els pro­fes­sors i com­panys, ací es plan­ta la lla­vor del que un dia serem. Ara que soc for­ma­dor de Gas­ma (Ceu-Uni­­ve­r­­si­­tat Car­de­nal Herre­ra) inten­te trans­me­tre tot el que allí em van ensen­yar i con­ti­nuar amb eixa labor.

Sabem que vas tre­ba­llar amb el xef Miquel Barre­ra, de Cal Para­dís. Què vas apren­dre d’ell?

L’a­fec­te per la terra i pels seus pro­duc­tes, el res­pec­te al pro­duc­te i el tre­ball dur per a enal­tir les matè­ries que el rebost local ens ofe­reix.

El peix fresc del Morro, aca­bat de cap­tu­rar.

Tam­bé et vas ocu­par de la cui­na del NH del carrer Colom, a Valèn­cia. Con­ta’ns eixa expe­rièn­cia.

Una expe­rièn­cia agre­do­lça, va ser el meu pri­mer pro­jec­te gran amb NH i el vaig gau­dir molt, vaig com­plir un som­ni i junts acon­se­guí­rem alçar un hotel de som­ni. La pan­dè­mia i la neces­si­tat d’es­tar a Borria­na va fer que m’ha­gue­ra de bai­xar d’ei­xe tren més pri­me­ren­ca­ment del que hague­ra desit­jat.
Només tinc para­ules d’a­graï­ment al que NH em va donar i em cons­ta que l’ho­tel va com un tir.

Abans d’en­trar al Morro vas estar a San Marino, a l’a­vin­gu­da Medi­te­rrà­nia. En què és dife­ren­cia­rà el que feies allí amb el que faràs al Morro?

La San Marino ha sigut la meua casa aquests dos últims anys i és un res­tau­rant molt ver­sà­til amb una àmplia ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca per a tots els públics, el meu nou pro­jec­te vull que siga una cui­na per­so­nal on l’eix gire entorn dels arros­sos, pei­xos i maris­cos.

Supo­se que conei­xes tota la his­tò­ria del Morro, que és un monu­ment de la res­tau­ra­ció borria­nen­ca. Quin és el teu pro­jec­te allí?

M’entra ver­ti­gen quan escol­te la his­tò­ria de tan emble­mà­tic res­tau­rant, crec que és un som­ni per a tot cui­ner poder, per­do­na pel símil, tore­jar en aquei­xa plaça.  El pro­jec­te prin­ci­pal és donar-li tot l’a­fec­te que el Morro es mereix.

Mun­do i pastís de for­mat­ge.

Recor­dem amb molt de plaer dos plats molt dife­rents de dife­rents èpo­ques del Morro. L’a­rròs amb lla­màn­tol, quan esta­va Pedro Cifuen­tes, i l’a­rròs melós de polp, en l’e­ta­pa imme­dia­ta­ment ante­rior a la teua. Tens algun arròs estre­la en eixa línia? (Ja saps que som un país on l’a­rròs és molt impor­tant…)

Mano­lo Gar­cía (El últi­mo de la fila) s’hau­ria d’ha­ver des­viat uns metres i venir a men­jar un arro­ci­to a Borria­na, som una terra on cada dis­sab­te i diu­men­ge omplim les nos­tres tau­les d’a­rròs. Qui­na és la meua insíg­nia? Enca­ra no ho sé, però m’a­gra­da quan el client amic em diu, “un arròs d’ei­xos teus” i em pose a inven­tar.

Quin és el públic més habi­tual del Morro? És gent de Borria­na o gent de fora, majo­ri­tà­ria­ment?

Hi ha una mica de tot, em sor­prèn la quan­ti­tat de clients que no conec, cosa que em fa pen­sar que seran de fora, però tam­bé m’a­gra­da veu­re cares cone­gu­des de Borria­na, la gent de bon men­jar, la gent dis­fru­to­na.

Un dels atrac­tius del Morro és la seua ubi­ca­ció. Aneu a pote­n­­ciar-la en aques­ta nova eta­pa d’al­gu­na mane­ra?

He, he, això m’ho pre­gun­teu per­què sabeu coses… molt promp­te ani­rem reve­­lant-hi algu­na sor­pre­sa.

Ostres valen­cia­nes.

Suscríbete al boletín

Noti­cias, crí­ti­cas de res­tau­ran­tes, catas de vinos y acei­tes, etc.